Pravila Foruma za Goriško

Za prijavo kliknite PRISTOPNA IZJAVA.

Pravila FORUMA ZA GORIŠKO, združenje za preporod Goriške, so bila sprejeta na ustanovnem zboru društva 11. aprila 1994, spremenjena in dopolnjena v skladu z Zakonom o društvih (Ur.l.RS št. 60/95) na rednem občnem zboru društva 22. maja 1997 in na rednem občnem zboru društva 31. januarja.2005. Nazadnje so bila Pravila FORMA ZA GORIŠKO dopolnjena na občnem zboru 17.decembra 2009 v skladu z Zakonom o društvih ( ur.list RS 61/2006)


PRAVILA FORUMA ZA GORIŠKO
Združenja za preporod Goriške

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006) je Občni zbor FORUMA ZA GORIŠKO, Nova Gorica, dne 17-12-2009 na zasedanju sprejel spremembe in dopolnitve svojih PRAVIL tako, da se v prečiščenem besedilu glasijo:

S T A T U T

FORUM ZA GORIŠKO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

FORUM ZA GORIŠKO je samostojna, nepridobitna in nestrankarska društvena organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo člani, ki želijo s svojo aktivnostjo prispevati k preporodu in nadaljnjemu gospodarskemu, kulturnemu, izobraževalnemu, splošno družbenemu razvoju Goriške ter prispevati tudi k varovanju njene kulturne dediščine
Uradno ime društvene organizacije je : FORUM ZA GORIŠKO – Združenje za preporod Goriške.
Sedež FORUMA ZA GORIŠKO je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 3.

2. člen

FORUM ZA GORIŠKO je pravna oseba zasebnega prava in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

3. člen

Društvo zastopa vsakokratni predsednik društva.

4. člen

Žig društva je oglate oblike z napisom : FORUM ZA GORIŠKO, Združenje za preporod Goriške, Nova Gorica
Društvo ima svoj zaščitni znak, prikazan v prilogi statuta; to je ščit z belimi in rdečimi polji v spodnji levi polovici in modro polje z rumeno zvezdo obrobljeno s trakom slovensko trobojnice v zgornji polovici ter napis nad ščitom »Forum za Goriško«.V prilogi je tudi prikazan grb na izkaznici člana Foruma za Goriško, ki je bila izdana ob ustanovitvi društva leta 1994.

Številka elektronske pošte združenja je: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran društva je: www.forumzagorisko.si za javni dostop in www.fzg.si samo za člane Foruma za Goriško.

5. člen

Nameni,cilji delovanja in dejavnost FORUMA ZA GORIŠKO:

- skrb za splošni, družbeni, kulturni, izobraževalni in znanstveno raziskovalni ter gospodarski razvoj Goriške kot najpomembnejše regije za podporo slovenstvu na njenem zahodnem robu.
- vzpodbujanje kulture in varovanje kulturne dediščine goriških Slovencev
- uveljavitev Goriške kot samoupravne skupnosti in pokrajine v njenih zgodovinskih in zemljepisnih mejah.
- vztrajanje na zahtevi po oblikovanju take pokrajine, ki naj zagotavlja najoptimalnejše pogoje za preporod in vsestranski razvoj Goriške;
- zavzemanje za enakomernejši in policentričen razvoj Slovenije v nasprotju z dajanjem prednosti razvoju na prometni osi Koper-Ljubljana-Maribor
- skrb za načrtovanje in izgradnjo magistralnih cestnih in drugih infrastrukturnih povezav Goriške v smeri sever-jug z Gorenjsko, Krasom in Slovensko Istro ter v smeri vzhod-zahod proti Italiji ;
- zavzemanje za Goriško kot prijazno raziskovalno univerzitetno okolje s sedežem univerze in mnogoterimi fakultetami.
- podpora razvoju zdravstva in bolnišnice na Goriškem kot osrednje in vrhunske ustanove zahodne Primorske, ter uveljavitev njenih storitev tudi za prebivalce sosednje Italije.
- vzpostavljanje in utrjevanje povezav z organi in organizacijami ter posamezniki, kjer živi in dela slovenska skupnost v Italiji
- utrjevanje povezav z vsemi, ki spoštujejo posameznika in njegove ustanove ne glede na narodno, versko ali kulturno pripadnost in se zavzemajo za medsebojno sodelovanje na vseh področjih splošnega družbenega življenja čezmejnega prostora ;

6. člen
Zastavljene dejavnosti in naloge FORUM ZA GORIŠKO uresničuje:
• z organiziranjem razprav, predavanj, seminarjev, okroglih miz in podobnih prireditev v zvezi z dejavnostjo FORUMA ZA GORIŠKO,
• s pobudami, svetovanjem in sodelovanjem z lokalnimi in državnimi organi ter ustanovami civilne družbe,
• z izdajanjem literature iz dejavnosti društva v skladu z veljavnimi predpisi,
• izdajanje publikacije Glas Goriške, ki je posvečen kulturnim, gospodarskim, zgodovinskim in splošno družbenim vsebinam Goriške
• z razvojem, vzdrževanje ter uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev (Internetne spletne strani društva, elektronska pošta, radio, televizija ter drugih elektronskih medijev) za informiranje javnosti, vzpodbujanje dialoga ter razprav o problematiki iz dejavnosti društva
• s pridobivanjem javnih sredstev na razpisih za financiranje projektov in dejavnosti društva
• s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo na področjih, s katerimi se ukvarja društvo.
• predlaganjem poimenovan javnih ustanov po osebah, ki so v svojem življenju pomembno prispevale k razvoju Goriške na področij iz dejavnosti društva

7. člen

FORUM ZA GORIŠKO sodeluje s pristojnimi organi lokalnih skupnosti na področjih, ki so pomembna za uresničevanje njegovih interesov.
Pri uresničevanju ciljev in namenov svojega delovanja FORUM ZA GORIŠKO sodeluje tudi z društvi, ki imajo podobne programe delovanja in z ustanovami ter organizacijami v zadevah, ki so v skupnem interesu.

8. člen

Delo FORUMA ZA GORIŠKO in njegovih organov je javno.
O svojem delu FORUM ZA GORIŠKO obvešča javnost preko Internetnih spletnih strani društva, sredstev javnega obveščanja in z javnim objavljanjem vabil, mnenj in stališč.
Svoje člane obvešča z izdajanjem internih obvestil in na drug način, tudi tako, da so zapisniki in sklepi organov FORUM ZA GORIŠKO in druga gradiva dostopna članom preko elektronskih komunikacij.
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij je pristojen predsednik FORUMA ZA GORIŠKO, oziroma član, ki ga nadomešča.

II. ČLANSTVO V FORUMU ZA GORIŠKO

9. člen

Član FORUMA ZA GORIŠKO postane oseba, ki pisno izrazi željo postati član in sprejema določila tega statuta.
Član FORUMA ZA GORIŠKO lahko postane tudi tuj državljan, ki sprejema načela in naloge, ki izhajajo iz tega statuta.
Za posebne zasluge pri doseganju smotrov in ciljev FORUMA ZA GORIŠKO lahko Občni zbor podeli posamezniku naslov častnega člana.
Za vstop v članstvo je potrebno izpolniti pristopno izjavo z osebnimi podatki na obrazcu, ki ga predpiše Izvršilni odbor.

10. člen

Član FORUMA ZA GORIŠKO uresničuje svoje pravice in dolžnosti s tem:
a) da deluje v skladu z določbami tega statuta in da izvaja svoje aktivnosti v FORUMU ZA GORIŠKO v skladu s tem statutom;
b) da obvešča in da je obveščen o delu FORUMA ZA GORIŠKO ;
c) da sam ali preko izvoljenih delegatov sodeluje pri odločanju o zadevah FORUMA ZA GORIŠKO ;
d) da voli in je izvoljen v vse organe FORUMA ZA GORIŠKO ;
e) da plačuje članarino.

11. člen

Članstvo v FORUM ZA GORIŠKO preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo. Šteje se, da je član izstopil iz FORUMA ZA GORIŠKO , če poda pisno izjavo o izstopu ali kljub izrecnemu pozivu preneha z aktivnostjo v FORUMU ZA GORIŠKOU.
Iz članstva FORUMA ZA GORIŠKO se izključi član, za katerega ČASTNO RAZSODIŠČE ugotovi, da krši določbe statuta ali zavestno deluje proti interesom FORUM ZA GORIŠKOA
Sklep o izključitvi mora biti obrazložen.
Z datumom smrti preneha članu članstvo v FORUMA ZA GORIŠKO.

III. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE

12. člen

Organi FORUMA ZA GORIŠKO so :
občno zbor ;n
predsednik ;n
izvršilni odbor ;n
nadzorni odbor ;n
častno razsodišče.n

1. Občni zbor

13. člen

Občni zbor je najvišji organ FORUMA ZA GORIŠKO , ki ga sestavljajo vsi člani .
Občni zbor :
- določa smernice za delovanje FORUMA ZA GORIŠKO in sprejema letne programe dela ;
- obravnava in sprejema stališča o vseh aktualnih vprašanjih v zvezi z aktualnimi in razvojnimi problemi Goriške ;
- sprejema in dopolnjuje statut in druge splošne akte ;
- sprejema finančni načrt in potrjuje letno poročilo v zvezi z njegovim izvajanjem ;
- voli in razrešuje predsednika in člane izvršilnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča ;
- odloča o pritožbah zoper odločitve drugih organov FORUMA ZA GORIŠKO;
- odloča o prenehanju delovanja FORUMA ZA GORIŠKO.

14. člen

Občni zbor se sestaja najmanj enkrat letno.
Sklep o sklicu zbora sprejme predsednik FORUM ZA GORIŠKO na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene petine članov.
Občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih najmanj polovica članov.
Če ob napovedanem začetku zasedanja zbor ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za petnajst minut, nakar veljavno sklepa, če je navzočih najmanj deset članov.
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih. O predlogih sklepov se načeloma glasuje javno, glasovanje pa je tajno, če to zahteva večina navzočih.

15. člen

Delo občnega zbora vodi predsednik delovnega predsedstva, ki ga izvolijo člani.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

2. Predsednik

16. člen

Predsednik je zastopnik FORUM ZA GORIŠKO in ga predstavlja pred lokalnimi, državnimi in drugimi organi in organizacijami.
Predsednik je istočasno predsednik izvršilnega odbora.
Predsednik sklicuje občni zbor, vodi seje izvršilnega odbora, koordinira delo organov FORUM ZA GORIŠKO, je odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja in opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor.
Predsednik je odgovoren za zakonito delovanje FORUM ZA GORIŠKO .

17. člen

V primeru zadržanosti pooblasti predsednik enega od dveh podpredsednikov izvršilnega odbora za opravljanje dela iz njegovih pristojnosti.
Če je predsedniku v navedenem primeru onemogočeno dajanje pooblastila podpredsednikoma, imenuje izvršilni odbor začasnega vršilca dolžnosti predsednika, ki opravlja to funkcijo do prvega zasedanja občnega zbora.

3. Izvršilni odbor

18. člen

Izvršilni odbor šteje devet članov, skupaj s predsednikom in dvema podpredsednikoma, in izvaja sklepe in stališča občnega zbora, zlasti :
usmerja delo delovnih teles FORUMA ZA GORIŠKO ;-
uresničuje delovni program, skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja, ki je potrebno za izvajanje programa;-
pripravlja predloge aktov, ki jih sprejema občni zbor;-
skrbi za obveščanje članov in javnosti o delu združenja;-
organizira sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in skupnostmi, z državnimi organi ter organi lokalnih skupnosti;-
upravlja s premoženjem združenja;-
imenuje po potrebi komisije, sekcije ali odbore za posamezna področja aktivnosti in določa njihove naloge;-
opravlja druge naloge , ki izhajajo iz aktov združenja in sklepov občnega zbora.-

19. člen

Izvršilni odbor se sestaja po potrebi. Seje odbora sklicuje in vodi predsednik FORUMA ZA GORIŠKO, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov ali pooblaščeni član.
Za veljavno odločanje in sprejemanje sklepov je potrebna navzočnost več kot polovice članov odbora. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih.
O sejah se vodi zapisnik.
Če član izvršilnega odbora ne more več opravljati svojih dolžnosti, lahko odbor začasno kooptira novega člana, ki opravlja to funkcijo do odločitve o njegovem članstvu na naslednji seji občnega zbora.

20. člen

Izvršilni odbor imenuje tajnika odbora in po potrebi tudi blagajnika.
Tajnik pripravlja gradivo za seje odbora in občnega zbora, skrbi za izvajanje njunih sklepov, vodi evidenco članov združenja in izvršuje druge naloge, ki so mu zaupane s splošnimi akti in sklepi organov združenja.

4. Nadzorni odbor

21. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in štirje člani , ki jih izvoli občni zbor.
Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela FORUMA ZA GORIŠKO in njegovih organov ter nadzira finančno in materialno poslovanje FORUMA ZA GORIŠKO .
Nadzorni odbor nadzira zlasti:
• izvajanje statuta in drugih aktov FORUMA ZA GORIŠKO ,
• izvajanje sklepov organov FORUMA, ZA GORIŠKO
• odgovorno in ekonomično uporabljanje sredstev FORUMA ZA GORIŠKO ,
• ocenjuje letna poročila o finančnem poslovanju FORUMA ZA GORIŠKO in posreduje svojo oceno občnemu zboru,
• ugotavlja nepravilnosti pri delu organov FORUMA ZA GORIŠKO in opozarja na odpravo le-teh.

22. člen

Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Nadzorni odbor lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Sklep je sprejet, če so zanj glasovali vsaj trije člani.
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik.

23. člen

Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član izvršilnega odbora združenja, ima pa pravico udeleževati se sej odbora, vendar brez pravice odločanja.

5. Častno razsodišče

24. člen
Častno razsodišče šteje pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev organov društva ali posameznega člana.
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s splošnimi postopkovnimi v kazenskem postopku pred sodišči.
Častno razsodišče sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsaj trije člani. Sklep je sprejet, če zanj glasujejo vsaj trije člani.

25. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so:
• kršitve določb statuta,
• nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v FORUMU ZA GORIŠKO,
• ne izvrševanje sklepov organov FORUMA ZA GORIŠKO ,
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu FORUMA ZA GORIŠKO .

26. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče častno razsodišče so :
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki sklepa dokončno.

IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

27. člen

Opravljanje funkcij v organih FORUMA ZA GORIŠKO je praviloma brezplačno. Izvršilni odbor lahko v skladu z veljavnimi predpisi prizna povrnitev stroškov, ki so bili potrebni za opravljanje funkcije v organu FORUMA ZA GORIŠKO.

28. člen

Viri sredstev za dejavnost FORUMA ZA GORIŠKO so:
članarina;-
darila, prostovoljni prispevki;-
sredstva občinskih proračunov;-
sredstva proračuna Republike Slovenije za izvajanje nalog, ki jih združenje opravlja v javnem interesu-
prispevki sponzorjev in donatorjev;-
sredstva pridobljena na razpisih-
drugi prihodki.-

29. člen

Članarina predstavlja temeljni vir prihodka FORUMA ZA GORIŠKO, ki je namenjen za financiranje vseh ravni organiziranosti.
Občni zbor lahko sklene, da se članarina začasno ne pobira.

30. člen

Če FORUM ZA GORIŠKO pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja FORUMA ZA GORIŠKO med svoje člane je nična.

31. člen

FORUM ZA GORIŠKO razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom.

32. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik FORUMA ZA GORIŠKO, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član izvršilnega odbora.

33. člen

Finančno in materialno poslovanje FORUMA ZA GORIŠKO je javno.
Vsak član ima pravico vpogleda v vse dokumente in postopke pri finančnem in materialnem poslovanju FORUMA ZA GORIŠKO .
Za pomoč pri urejanju finančnih zadev lahko FORUM ZA GORIŠKO pooblasti tudi zunanjega strokovnega sodelavca oziroma organizacijo.
Finančni načrt in zaključni račun združenja se objavi na spletni strani združenja.

34. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in poteka preko transakcijskega računa.

35. člen
Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s slovenskim računovodskim standardom, drugimi predpisi, ki veljajo za društva ter Pravilnikom združenja o računovodstvu in finančno materialnem poslovanju.

V. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

36. člen

FORUM ZA GORIŠKO preneha delovati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ter s spojitvijo ali pripojitvijo z drugimi društvi,

37. člen

V primeru prenehanja delovanja FORUMA ZA GORIŠKO se neporabljena sredstva, pridobljena iz občinskih proračunov, vrnejo občinam, drugo premoženje pa se prenese na goriško regijsko organizacijo Rdečega križa.

VI. KONČNI DOLOČBI

38. člen

Ta statut začne veljati osmi dan od dneva, ko ga potrdi pristojni državni organ.

39. člen

Z dnem sprejetja prečiščenega besedila tega statuta prenehajo veljati PRAVILA FORUMA ZA GORIŠKO, ki so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru dne 11. aprila 1994 ter spremenjena in dopolnjena v skladu z Zakonom o društvih (Ur. List RS št. 60/95) na rednih občnih zborih 22. maja 1997 ter 31. januarja 2005.

Predsednik FORUMA ZA GORIŠKO

mag. Boris Nemec

-----------------------------

Nova Gorica, dne 17-12-2009

Priloga Statuta Foruma za Goriško sta zaščitni znak in grb društva

 

1. zaščitni znak društva

 

 

2. Grb na izkaznici člana Foruma za Goriško, ki je bila izdana ob ustanovitvi društva leta 1994