Forum za Goriško, Združenje za preporod Goriške    Nova Gorica, 6.8.2007
Trg E. Kardelja  3,  PP 321
5001  Nova Gorica

Forum za Goriško je v zadnjem času na več  sejah obravnaval problematiko igralništva  in sprejel  sklepe, ki se nanašajo  na razvoj igralništva na Goriškem:

SKLEPI  22.  SEJE (8. 6. 2007)

Forum za Goriško ocenjuje izgradnjo turistično  zabaviščnega centra iz vidika razvoja turizma, gospodarstva in nadaljnjega razvoja pokrajinskega središča Nove Gorice ter celotne goriške pokrajine pozitivno.

V Forumu za Goriško menimo, da je treba že v naslednji fazi izgradnje turistično zabaviščnega centra zagotoviti dva predpogoja:

 1. V načrtovanje lokacije in vsebine turistično zabaviščnega centra je potrebno takoj vključiti predstavnike lokalnih skupnosti, ki bodo imele največ problemov z izgradnjo navedenega centra. To so občine Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče in Miren. Navedene občine morajo zato imeti v nadaljnjih postopkih izgradnje in pri delovanju turistično zabaviščnega centra soodločujočo besedo. Smatramo, da bi bilo smiselno oblikovati strokovno skupino ljudi, ki bi ocenila projekt iz vidika makro in mikro lokacije, iz vidika arhitekturnih, socioloških in kulturnih posebnosti našega območja.
 2. Forum za Goriško meni, da se zaradi predvidenih negativnih posledic izgradnje navedenega centra le-temu ne kaže odreči, temveč začeti istočasno z izgradnjo centra izvajati ukrepe, ki bodo odpravili ali vsaj minimalizirali negativne posledice delovanja turistično zabaviščnega centra.

Novi zabaviščni center v Forumu za Goriško vidimo torej predvsem kot turistični center, ki bo dvignil tudi nivo splošne kulturne ponudbe, tako prebivalcem kot tudi gostom, in bo le-tako pospešil razvoj celotne Goriške pokrajine. Pri tem je nujno poskrbeti tudi za boljše prometne povezave našega prostora, tako z izgradnjo Keltike kot z izboljšanjem cestne povezave med Kranjsko Goro – Bovcem – Novo Gorico in Sežano.


SKLEPI  24. SEJE (25. 7.  2007)

Foruma za Goriško priporoča  Vladi RS  naj predlaga  DZ take  spremembe Zakona o igrah na srečo, ki bodo zagotovile:

 1. podeljevanje koncesij za igralniško zabaviščni center (koncesija C) na osnovi predhodnega razpisa in  po tem, ko je lokalna skupnost dala soglasje za  lokacijo take investicije na njenem ozemlju.
 2. da se koncesijske dajatve, ki pripadajo lokalnim skupnostim ne bodo  zmanjšale.
 3. da bo del koncesijske dajatve, ki  po obstoječi zakonodaji pripada državnemu proračunu namenjen za razvojni sklad  pokrajine oz lokalnih skupnosti ZTO, kjer je sedež koncesionarja, ki plačuje koncesijsko dajatev.
 4. Igre na srečo so po zakonu izključna pravica države, zato imamo državljani RS pravico, da se  vse investicije v igralništvo izvedejo le z maksimalnim konsenzom štirih enakovrednih partnerjev:
  • že zaposlenih v igralniški dejavnosti RS
  • lokalne skupnosti
  • civilne družbe
  • in države, ki odloča v našem imenu
 5. Preprečevanje  pretiranega igranja  in zasvojenosti  od  iger na srečo, vzgojo in izobraževanje, še posebej mladih, za  odgovoren odnos do  komercialnih  iger na srečo, tako v realnem kot virtualnem prostoru (igre na srečo  na daljavo preko telekomunikacijskih sredstev)
 6. maksimalno zmanjšan  davek od iger na srečo tako, da bo to znižanje imelo  razvojno naravnanost in bo optimalno  pospeševalo   izgradnjo turistične infrastrukture koncesionarja , s tem turistične  in druge prihodke ter tako maksimiralo tudi  davčne vire proračuna RS.

UTEMELJITEV:

Država z maksimalnim znižanjem  davka od iger  (proti vrednosti NIČ) lahko doseže vsestransko maksimalne  makroekonomske učinke  v lokalni in širši skupnosti. Stopnja NIČ ima enak učinek kot izvoz blaga in storitev za katere tudi velja  DDV stopnja NIČ. Tako bi povečali  konkurenčnost  slovenskega turističnega gospodarstva, ki plačuje  DDV v slovenski proračun  v višini 20% in 8,5% za vse blago in storitve prodane tujcem v RS. Zaradi prihodkovnega multiplikatorja turističnih storitev bi  si država več kot samo povrnila   »izgubljeni«  davek od iger. Še več, za državo je lahko znižan davek od iger najboljša naložbena priložnost v povečanje davčnih virov.

Malim državam EU  ustrezajo minimalne stopnje  DDV v višini 15% oz. 5%; v Švici, ki ni članica EU pa je le-ta samo 7.5% oz 2.7%. Predpisi  EU zahtevajo namreč, da je standardna stopnja DDV, zaradi nelojalne konkurence na skupnem in enotnem trgu, najmanj 15%.

Vendar posamezne države EU imajo  še  vedno pravico same določati davke od iger na srečo, kar pa ne velja več za čezmejno virtualno igralništvo ( igre na srečo  na daljavo). Priložnost torej ne bo trajala večno in države kot Madžarska in Španija  so že sprejele ustrezne ukrepe za izgradnjo igralniško zabaviščnih središč, ki jih zagotovo ne bo zelo veliko v Evropi.


SKLEPI  25. SEJE (6. 8.  2007)

Forum za Goriško predlaga županom občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko:

 1. da  sklenejo skupen dogovor (soglasje) o ponudbi lokacije za izgradnjo turistično igralniškega centra na območju štirih občin; 
 2. da  sprejmejo dogovor (soglasje) o ključu medsebojne razdelitve koncesijske dajatve, ki skupaj pripada tem štirim občinam;
 3. da postavijo državi kot ključno zahtevo, da se drugi del koncesije, ki jo sedaj pobere država v proračun RS vrne Goriški pokrajini kot razvojno in demografsko ogroženi in sicer namensko za Razvojni sklad oz. za sklad v okviru nove Goriške razvojne banke;
 4. da bodo občine dokončno soglasje za turistično igralniški center sprejele šele, ko bo igralniška zakonodaja zagotavljala, da bodo novo igralnico obiskovali v pretežni meri gostje, nastanjeni v hotelih in ne dnevni obiskovalci iz sosednjih pokrajin;
 5. da občina Nova Gorica kot središče pokrajine ustanovi strokovno skupino in naroči strokovno študijo o vplivu projekta turistično igralniškega centra  in drugih igralnic na razvoj pokrajine; 
 6. da od vladnih organov RS, tako kot Forum za Goriško, zahtevajo, da  predstavijo javnosti celovito dokumentacijo o projektu igralniško zabaviščnega centra. 

 

Lep pozdrav
Forum za Goriško
mag. Boris Nemec, predsednik