Spoštovani predsednik vlade RS, g.Janez Janša

V Forumu za Goriško smo veseli, da se je vaša vlada odločila za obiske ministrov po regijah, ki se tako neposredno seznanjajo z ljudmi, z njihovimi problemi in pobudami; mi sami pa s pojasnili in argumenti vaših ministrov. Prepričani smo, da bo tak način delovanja prispeval kakovostnejše rešitve, ki jih sprejema vlada in državni zbor. S tem namenom vas želimo seznaniti z našimi pogledi na zelo aktualno temo, ki jo imenujemo »urgentni center« in »travmatološki center« v slovenskih bolnišnicah.

Minister Andrej Bručan je 1. aprila 2005 obiskal Goriško in nam pojasnil, da podpira razvoj bolnišnice v Šempetru pri Gorici kot ustanove, na katero gravitira 150.000 prebivalcev Goriške in goriškega Krasa. Ta razvoj vključuje tudi nadaljnje izpopolnjevanje urgentnega centra. Minister je z razumevanjem sprejel argumente, da je za urgentne primere Nova Gorica, še bolj pa to velja za druge kraje Goriške, zelo oddaljena od Ljubljane, še veliko bolj pa od Izole. Zato kakršnokoli odločanje o reševanju zdravstvenih potreb na Goriškem nima nobene povezave z enakimi vprašanji na Obali. Isto napako je prejšnja vlada napravila v primeru Univerze na Primorskem, ki jo je ustanovila na Obali, čeprav ne more zadostiti potrebam celotne zahodne Slovenije. Prebivalci Goriške ne želimo, da bi sedanja vlada pri odločanju, kje bo najvišja stopnja bolnišnične urgence, ki bo zadostila potrebi po travmatološkem centru, obšla bolnišnico v Šempetru pri Gorici in to povezovala s svojo morebitno odločitvijo za bolnišnico v Izoli.
Goriška in še posebej somestje Nova Gorica - Šempeter pri Gorici bi lahko imeli strateško pomembno vlogo pri krepitvi sodelovanja med Italijo in Slovenijo. Razvojna os iz Slovenije v Padsko nižino, kot enem najrazvitejših delov Evrope z 20 milijoni prebivalcev, pelje prek Gorice. Zato je krepitev Gorice - Nove Gorice kot gospodarskega in kulturnega mostišča pomemben slovenski strateški interes. Gorica, ki je bila zaradi fašizma in državne meje, potisnjena v zastoj, bo imela z bližnjo sprostitvijo pretoka ljudi in storitev, veliko priložnost za gospodarski in družbeni preporod, kar pa je odvisno tudi od pravih odločitev v Sloveniji. Vsekakor Slovencem ne bi koristilo, če bi obmejna Gorica omagala v gospodarski in družbeni tekmi s Trstom in Vidmom in celo Tržičem. Razvoj Gorice, kjer živi in dela veliko Slovencev velja spodbuditi in izkoristiti za okrepitev vsestranskega sodelovanja s severovzhodno Italijo.

Okrepitev sodelovanja med bolnišnicama v Šempetru pri Gorici in Gorici je potrebno podpreti z vizionarskimi odločitvami naša vlade.
V Forumu za Goriško podpiramo razvojne načrte bolnišnice v Šempetru pri Gorici. Seznanjeni smo z njenim zelo uspešnim razvojem v zadnjih letih in smelimi načrti za naprej. Posebej podpiramo načrt izgradnje urgentnega centra, kar bo za Goriško s Posočjem, Vipavsko dolino in tudi za precejšnji del Krasa pomenilo velik napredek, omogočilo pa bi tudi razvoj stroke in kakovosti zdravstvene oskrbe. Urgentni center bo omogočal tudi boljše možnosti za delo v sami bolnišnici. Odločitev ministrstva za zdravje, da nadgradi urgentni center s travmatološki centrom pa bi Goriški regiji dala pomemben razvojni zalet za čezmejno sodelovanje na področju zdravstva.

Forum za Goriško se zaveda, da je Primorska ob zahodni meji med sabo izredno slabo prometno povezana in že zaradi tega ni mogoče zagotoviti prebivalstvu dovolj hitrih in s tem kakovostnih zdravstvenih storitev z eno samo bolnišnico, oziroma z enim samim urgentnim centrom. Hkrati pa je to območje zelo občutljivo iz narodnega in ekonomskega vidika.
Podpiramo sočasen razvoj šempetrske in izolske bolnišnice v skladu s potrebami okolja in predvsem prebivalstva, ki potrebuje zdravstvene storitve. Potrebno je zagotoviti materialne pogoje za rast obeh bolnišnic in za razvoj stroke. Zavračamo tudi zamisli o pomembnosti enega dela Primorske in manjši pomembnosti drugega dela v razvojnem smislu, ker sta enako pomembna oba dela - tako za Primorsko kot tudi za Slovenijo.
Vašemu ministru Andreju Bručanu smo poslali pismo z obširnejšo utemeljitvijo naših pobud, od Vas pa pričakujemo, da jih boste podprli v postopkih odločanja.

Hvala za vašo pozornost.


Podpredsednik Foruma za Goriško 
Darko Žiberna, dr. med.

Predsednik Foruma za Goriško
mag. Boris Nemec