V prvem delu je o regionalnem razvoju v Sloveniji najprej spregovorila državna sekretarka s Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Meta Vesel - Valentinčič, ki je agencije označila kot zelo pomemben dejavnik za razvoj regije. Posočje je po njenih besedah svojo krizo že doživelo takoj po potresu leta 1998. Program Soča daje pozitivne rezultate, saj so bili ukrepi v njegovem okviru narejeni po meri tukajšnjega specifičnega okolja. Z ukrepi na področju razvoja človeških virov (štipendiranje, izobraževanje in usposabljanje) je PRC začel že pred leti, medtem ko drugi s tem šele začenjajo. Povedala je še, da je v državnem proračunu denar za izvedbo razvojnega programa Soča 2013 zagotovljen.

Z izkušnjami Zasavja pri položaju in vlogi razvojnih agencij v regionalnem razvoju je navzoče seznanil direktor Regionalnega centra za razvoj Tomo Garantini. Tako je med drugim predstavil Razvoj prestrukturiranja Zasavske regije, ki se je izvajal v obdobju 2001– 2006 in je Zasavju skupno prinesel 21 milijonov evrov. V okviru Ukrepa 1 (Prostorski pogoji za razvoj novih dejavnosti) so pridobili 310.474 m2 poslovnih con in 1032 novih zaposlitev. V okviru Ukrepa 2 (Razvojna infrastruktura za prestrukturiranje gospodarstva in podjetništva) so našteli 94 zaposlenih v podjetjih, vključenih v inkubator, 3440 ur svetovanj in dve izobraževanji za inkubirance. V okviru Ukrepa 3 (Investicije v razvoj človeških virov) pa so podelili 252 štipendij ter na izobraževanjih in delavnicah v podjetjih našteli 5361 udeležencev. Z denarjem iz programa prestrukturiranja regije zaradi zapiranja rudnikov v Zasavju so ustvarili veliko novih delovnih mest, je še poudaril Garantini.

O podjetništvu kot nosilcu razvoja s poudarkom na manj razvitih območjih je spregovorila nekdanja ministrica za regionalni razvoj mag. Zdenka Kovač. Prepričana je, da mora učinkovit regionalni razvoj temeljiti na javno-zasebnem razvojnem partnerstvu, ki bo sposobno kar najučinkoviteje izkoristiti regionalne kompetence (znanje, veščine, izkušnje), definiralo jasne razvojne cilje in postavilo vsaj srednjeročno (5–10 let) stabilen finančni okvir spodbud v upravljanju regij ter sprejelo načrt nacionalnih in lokalnih javnih investicij, ki bo regijam in subregijam omogočil izgradnjo inovacijske moči na vseh prioritetnih sektorjih razvoja in zagotovil bolj učinkovito uporabo razvojnih potencialov regij. Obenem se mora tudi učinkovit regionalni razvoj prilagajati novim razmeram (klimatske spremembe, zdravstveni sistem, socialno vključevanje in aktivno staranje). Večina odgovornosti na tem mestu po mnenju Kovačeve stoji na lokalnih vladah.

Mag. Almira Pirih s PRC-ja je predstavila izkušnje in rezultate Programa spodbujanja razvoja v Posočju (SOČA), ki se izvaja na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Posočju. Program, ki se je najprej izvajal v obdobju 2002–2006, in sedaj aktualen program za obdobje 2007–2013 združujeta tri ukrepe: vzpostavljanje razvojne infrastrukture; pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest; usposabljanje in razvoj kadrov. V obdobju 2002–2006 je s programom SOČA v Posočje priteklo 8, 5 milijonov evrov državnega denarja, v obdobju 2007–2013 je načrtovanih še dodatnih 8, 76 milijonov evrov, od začetka izvajanja leta 2008 do konca letošnjega leta pa je Posočje skupno počrpalo 13, 55 milijonov evrov. Na Ukrepu 1: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture je bilo v obdobju 2002–2008 občinam za projekte s področja komunalnega opremljanja obrtnih oz. poslovnih con in za urejanje turistične infrastrukture (v skupni vrednosti 7,33 mio EUR) namenjenih 4,65 mio evrov iz razvojnega programa (kar pomeni povprečno 63,43% sofinanciranje občin). Na Ukrepu 2: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest je bilo v obdobju 2002–2009 skupno sofinanciranih 131 projektov (investicije v poslovne prostore, opremo, turistične kapacitete) v skupni višini 4,37 mio EUR, pri čemer je po zaključku investicij predvidenih tudi 430 zaposlitev in 400 novih ležišč (2007–2009). Na Ukrepu 3, ki ima tri 3 instrumente (štipendiranje; spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih; spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja), je bilo štipendiranju v obdobju 2002–2008 namenjenih 0,7 milijona evrov, štipendijo pa je dobilo 192 štipendistov (predvsem deficitarnih poklicev), od katerih jih ima okrog 60 % že zagotovljeno zaposlitev pri štipenditorjih po končanem šolanju, v šolskem/študijskem letu 2008/2009 je bilo v štipendijsko shemo vključenih 73 štipendistov (dijakov in študentov). V obdobju 2003–2009 je bilo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih dodeljenih cca. 0,56 milijona evrov, v instrument pa je bilo vsako leto vključenih v povprečju 18 podjetij (največ 25). V obdobju 2003–2009 je bilo za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja dodeljenih cca. 1,1 milijona evrov, s čimer je bilo sofinanciranih 128 delovnih mest oz. zaposlitev za nedoločen čas.

Direktor PRC-ja mag. Roman Medved je v svojem nagovoru udeležencem spomnil, da je bilo v desetih letih kar nekaj prelomnic, ki so pomembno vplivale na delo zavoda.

»Potres, ki je ponovno prizadel Posočje leta 2004, je prinesel podaljšanje zakona o popotresni obnovi do leta 2013. V začetku leta 2006 smo za dve leti prevzeli naloge regionalne razvojne agencije in v tem obdobju tudi vodili pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013. Izkušnje, ki smo jih pridobili kot vodilna razvojna agencija v regiji, so nam odprle vrata do novih projektov, ki se sedaj izvajajo na tem območju.«

V zadnjih dveh letih se je PRC večinoma usmeril v izvajanje projektov, ki so financirani iz evropskih skladov in tako predstavljajo evropska sredstva okoli 70 % prihodkov zavoda.

»V tej smeri bomo seveda nadaljevali in po moji oceni lahko z dobrim delom svoje delovanje še razširimo na nekatera nova področja. Kako bo po letu 2013, se pustimo presenetiti. Pokazali in dokazali smo, da znamo delati, s tem pa smo tudi prerasli okvirje Posočja, v katerem smo nastali pred desetimi leti,« je razmišljal Medved. In zakaj je PRC po njegovem v Posočju zgodba o uspehu? Zaradi razumevanja lokalnega okolja o potrebi po razvojni instituciji (občine kot lastniki). zaradi minimalnega stabilnega vira financiranja, ki omogoča osnovno funkcioniranje ustanove in ne nazadnje zaradi sposobnih kadrov, ki imajo ideje in jih znajo spraviti v življenje.
 
V drugem delu bodo na okrogli mizi razpravljali direktor Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo mag. Marjan Hribar, direktor Triglavskega narodnega parka mag. Martin Šolar, sekretarka na Direktoratu za okolje - Sektor za ohranjanje narave (Ministrstvo za okolje in prostor) Jelena Hladnik, direktor Lokalne turistične organizacije Sotočje Janko Humar ter župan Občine Bovec in poslanec Državnega zbora RS Danijel Krivec.

Vir: primorska.info; Milan Štulc, Bovec