FORUM ZA GORIŠKO
Združenje za preporod Goriške
Trg E. Kardelja 3 - P.P. 321
5000 Nova Gorica,

Nova Gorica,28.11.2016

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni sekretar sodišča
Ljubljana, Beethovnova 9

Zadeva: vaš dopis R -55/16-4 z dne 10.6.2016

Spoštovani!

Zahvaljujemo se Vam za Vaš odgovor na našo pobudo z dne 30.3.2016, ki smo jo vložili na podlagi 45. čl. Ustave RS. Z vsebino vašega odgovora pa se nikakor ne strinjamo. To pa zato, ker z našo pobudo nismo in se ne zavzemamo za to, da bi ustavno sodišče ocenilo ustavnost nekega predpisa, ampak za to, da oceni neskladnost stanja, ki je nastalo zato, ker DZ RS ni izdal zakonov iz 143. čl. Ustave RS, s katerimi bi se končno v celoti vzpostavila lokalna samouprava v Republiki Sloveniji. K temu ga zavezujeta tudi dve splošni določbi Ustave, tako določba 1. čl., ki pravi, da je Slovenija demokratična republika, kot 9. čl., ki pravi, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava.

Menili smo, da je Ustavno sodišče, kot »varuh uresničevanja ustave RS« najbolj primeren naslov za našo pobudo, da bi prav Ustavno sodišče postavilo časovni rok DZ RS za uresničitev ustavnih določb o lokalni samoupravi oz. sprejem ustrezne zakonodaje za uvedbo pokrajin v RS.

Lepo pozdravljamo.

Mag. Boris Nemec, predsednik